Användarvillkor

Vad roligt att du besöker vinos.nu. Följande villkor gäller för allt publicerat innehåll samt för all användning av webbplatsen. Genom att öppna och använda webbplatsen samtycker du till våra villkor. Godkänner du dem inte ska du inte besöka webbplatsen.

 

Vinos.nu drivs av Titan Television, Frihamsgatan 28, Magasin 3, SE-115 56 Stockholm. Eftersom villkoren kan komma att ändras ber vi dig regelbundet besöka denna sida.

 

  • Du får bara använda webbplatsen om du uppnått den ålder då det är tillåtet att dricka alkohol enligt lag. Webbplatsen får enbart användas för privat bruk och inte i kommersiella sammanhang. Vinos.nu förespråkar en ansvarsfull alkoholkonsumtion och genom att att öppna webbplatsen samtycker till den principen.
  • Du får inte kopiera, återpublicera, reproducera, ladda upp, distribuera, publicera eller överföra några delar av materialet som finns på vinos.nu i något kommersiellt syfte eller för annat än privat bruk utan skriftligt medgivande av Titan.
  • Alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) i och till allt material på webbplatsen (inklusive logotyper, varumärken, designer, text, fotografier och grafiska bilder) ägs av Titan. Inga titlar eller immateriella rättigheter överförs till dig när du öppnar eller använder webbplatsen.
  • Titan kan inte garantera att funktionerna på webbplatsen är utan avbrott eller fel, att innehållet är felfritt, korrekt eller tillförlitligt, eller att webbplatsen eller servern där materialet görs tillgängligt är fritt från virus eller andra skadliga komponenter. I enlighet därmed friskriver Titan sig i den maximala utsträckning som lagen tillåter från alla utfästelser och garantier rörande webbplatsen, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive underförstådda garantier om korrekthet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Vidare ansvarar inte Titan eller något av företagets chefer, medarbetare, aktieägare, konsulter eller agenter för eventuella skador (inklusive direkta, indirekta, tillfälliga, påföljande och exemplariska skador eller skador med skadeståndsansvar), förluster, skador eller personskador som är relaterade till eller uppstår som en följd av eller som ett resultat av åtkomst, användning eller avsaknad av möjlighet att använda webbplatsen, eller som orsakas av bristande prestanda, fel, utelämnande, avbrott, defekter, fördröjningar vid överföringar eller datorvirus.
  • Materialet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan några garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
  • Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Dessa länkar är endast avsedda som information. Titan kan har ingen kontroll över eller något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Därför gör Titan inga utfästelser om dessa webbplatser, materialet som finns där eller eventuella resultat som kan bli följden av att de används. Besöker någon av webbplatserna från tredje part som webbplatsen länkar till, sker det helt på egen risk.
  • Alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter (inklusive rättigheterna att modifiera och vidareföra eventuella immateriella rättigheter) i och till kommentarer, förslag, idéer (däribland idéer om produkter och annonsering), eller annat material som kommuniceras via webbplatsen eller på annat sätt skickas till Titan blir Titans exklusiva egendom. Sådant material behöver inte behandlas som konfidentiellt och Titan ansvarar inte för eventuell användning eller utlämnande av materialet. Titan behöver inte erbjuda någon ersättning, särskild hantering eller erkännande för materialet. Det är inte tillåtet att skicka in material som är, eller kan uppfattas som, rättighetskränkande, olagligt, kränkande, nedsättande, diskriminerande, obscent, pornografiskt, hädiskt eller integritetskränkande eller som utgör eller uppmuntrar till kriminella eller olagliga handlingar, eller material som innehåller skräppost eller annonsmaterial. Du samtycker till att du är ansvarig för allt material som du skickar in, och att du har det fulla ansvaret för materialet, till exempel legalt, innehållsmässigt och upphovsrättsligt.
  • Du får inte missbruka webbplatsen (inklusive hackning).

 

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor avgörs uteslutande av svensk domstol.