Integritetspolicy/PUL

1. Allmänt


Vinos.nu/Titan AB vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

 

2. Personuppgiftsansvarig


Vinos.nu är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, oss. Information om hur du kontaktar oss finns här. 

 

3. När samlar vi in personuppgifter?

Vinos.nu samlar in personuppgifter om dig när du:
• Anmäler dig som prenumerant av något av våra nyhetsbrev,
• Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och oss.

 

4. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig. Mer information om vår användning av cookies hittar du här.

 

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

 

7. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras, Aktuell integritetspolicy kommer att finnas publicerad på denna webbplats.

 

8. Rätt att begära information, rättelser med mera

Om du inte vill att vinos.nu behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller liknande kan du skriftligen anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade.